Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych

O realizacji

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W CHOJNICACH WRAZ Z BUDOWĄ NOWYCH OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH”
W RAMACH PROJEKTU
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO –ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI CHOJNICE”

 

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebudowie i rozbudowie miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych, w celu usprawnienia procesu oczyszczania ścieków, przeróbki osadów oraz dalszego ograniczenia wpływu obiektów na środowisko i zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z Dyrektywną 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.

Celem wykonania robót jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni do wielkości 81.950 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) RLM (Qśrd.=7000 m3 z terenu miasta i gminy Chojnice) i uzyskanie aktualnie wymaganych przepisami prawa parametrów jakości ścieków na wylocie, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym oraz przebudowa i rozbudowa przepompowni centralnej P1 przy ul. Zielonej w Chojnicach na część mechaniczną oczyszczalni i modernizacja systemu monitoringu i sterowania (instalacja AKPiA) na 11 istniejących przepompowniach.

W zakres Robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją, w tym dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami wiedzy i sztuki technicznej oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.

Wartość Kontraktu – netto 91 457 653,02 PLN

 

Wykonawca

MOLEWSKI Sp. z o.o. (Lider) , HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. , INENERGIA Sp. z o.o. Sp. K.

Zamawiający

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach

Data realizacji

od 20.01.2015r.