Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – etap I

O realizacji

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – etap I

 

Wykonawca: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., HYDROBUDOWA POLSKA S.A.,
FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.

Wykaz obiektów oraz ogólna charakterystyka robót na danych obiektach:

1. Komora K2,- w zakresie robót przewidziane są roboty ziemne, roboty konstrukcyjno-żelbetowe.

2. Komora K3 – w zakresie robót przewidziane są roboty ziemne, a także modernizacja polegająca na rozbiórce stropu, demontażu konstrukcji stalowej, zabetonowaniu istniejącego otworu DN 1000, mechanicznym wywierceniu nowego otworu DN1150, wykonaniu nowego stropu żelbetowego, robotach montażowych związanych z osadzeniem włazów oraz stopni złazowych, wywóz i utylizacja gruzu

3. Komora K4 – w zakresie robót przewidziane są roboty ziemne, roboty konstrukcyjno-żelbetowe.

4. Obiekt nr7 – Komora denitryfikacji, zmienne oraz nitryfikacji – w zakresie robót przewidziane są roboty ziemne, roboty konstrukcyjno – żelbetowe, wykonanie drenażu opaskowego wokół obiektu wraz ze studniami, roboty montażowo –stalowe, roboty montażowo- technologiczne, instalacje elektryczne, montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych.

5.Stacja dmuchaw i pompownia osadu – obiekt nr 9 i 10- w zakresie robót przewidziane są roboty konstrukcyjne – żelbetowe (fundamenty pod dmuchawy oraz cokoły podstaw dachowych), roboty demontażowe w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji oraz starej technologii, roboty montażowe – technologiczne, roboty montażowe – instalacji wentylacji.

6. Budynek administracyjny + dyspozytornia- ob. Nr 35 – w zakresie robót przewidziane są roboty remontowe ogólnobudowlane, instalacje elektryczne.

7. Sieci między-obiektowe – w zakresie robót przewidziane są roboty ziemne, roboty montażowe.

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp.z o.o

Zamawiający

Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Data realizacji

22.12.2009r.