Przebudowa istniejącego osadnika wstępnego nr 2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

O realizacji

Nazwa zadania: Przebudowa istniejącego osadnika wstępnego nr 2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja osadników wtórnych i osadnika wstępnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego osadnika wstępnego Nr 2 na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie, w ramach zadania Modernizacji osadników wtórnych i osadnika wstępnego.
Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji żelbetowego osadnika wstępnego o średnicy 42,00 m i średniej wysokości ok. 3,80 m.

Zakres prac obejmuje m.in.:
–    usunięcie i wywiezienie pulpy piaskowo-osadowej oraz gruzu;
–    rozebranie chodnika wokół osadnika;
–    rozebranie bieżni wózków zgarniaczy wraz z fragmentem (ok.1,2 m ) ściany osadnika;
–    skucie nadlanej wierzchniej betonowej warstwy na dnie osadnika;
–    skucie luźnych części betonowych na pionowych stykach dylatacji i połączeń;
–    rozebranie istniejących pionowych i poziomych dylatacji i uszczelnień;
–    montaż wałków poliuretanowych w szczelinach dylatacyjnych;
–    wykonanie reprofilacji uszczelnień i uszczelnień szczelin dylatacyjnych;
–    wykonanie uszczelnień liniowych i punktowych przecieków metodą iniekcji ciśnieniowej;
–    wykonanie reprofilacji powierzchni betonowych pionowych powierzchni osadnika;
–    ułożenie zbrojenia płyty dennej osadnika;
–    wylanie betonowej wierzchniej warstwy dennej osadnika;
–    wykonanie powłoki chemoodpornej na pionowych i poziomych powierzchniach osadnika;
–    ułożenie zbrojenia ścian i bieżni osadnika;
–    odbudować koronę ścian osadnika i bieżni z betonu;
–    wykonanie warstwy ścieralnej bieżni betonowej osadnika;
–    demontaż i montaż stalowych elementów przelewu;
–    reprofilacja wewnętrznych i zewnętrznych kanałów dopływowych i odpływowych;
–    montaż ręcznych zastawek;
–    rozebranie i ponowne przykrycie kanału technologicznego dla rurociągu spustowego;
–    wymiana istniejącego stalowego rurociągu spustowego Dn-200 na długości 40m;
–    renowacja istniejącego rurociągu dopływowego Dn-400 na długości 50m metodą bezwykopową (rękaw z włókniny poliestrowej);
–    ułożenie chodnika wokół osadnika;
–    zainstalować w bieżni osadnika przewody grzejne;
–    przebudowa linii kablowych;
–    montaż skrzynki przyłączeniowej;
–    przebudowa rozdzielnicy zasilającej.

Data podpisania umowy: 06 czerwca 2016 r.

Wartość Kontraktu: 1 447 710,00 zł brutto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

Data realizacji

do 19 września 2016 r.