Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki

O realizacji

Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu”.

Zakres naszych robót polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na podsypce i w obsypce piaskowej na ul. Jarzębinowej i ul. Wiązowej w miejscowości Wieniec.

Ul. Jarzębinowa:

a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ilości ok. 44,5 mb – fi 200 PCV

b) przyłącza w ilości 4 sztuk (ok. 38mb) – fi 160 PCV

Ul. Wiązowa

a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ilości ok. 407 mb – fi 200 PCV wraz z odcinkiem tłocznym równolegle prowadzonym do sieci – fi 90,

b) przyłącza w ilości 3 sztuk (ok. 15mb) – fi 160 PCV

c) samodzielny odcinek kolektora tłocznego PE90 w ilości ok. 50mb

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

MOLEWSKI Sp. z o.o.

Zamawiający

Gmina Brześć Kujawski Urząd Miejski w Brześciu

Data realizacji

Powiązane realizacje - Lokalizacja