Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza

O realizacji

Zadanie pn.„Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”, realizowane będzie w  ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres robót obejmuje:

Wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Pl. Kopernika) o łącznej długości około 0,92 km w zakresie:

  • odcinek rurociągu podwieszony pod mostem stalowym,
  • odcinek rurociągu w obrębie wiaduktów,
  • odcinek rurociągu w przyczółkach mostu,
  • przebudowa komór z wyposażeniem, węzłów wodociągowych oraz odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

Nowy rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy 406 mm zostanie poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu na odcinku podwieszonym.
Rura stalowa zostanie podwieszona w izolacji termicznej. Ponadto zostanie wykonana wymiana istniejącego rurociągu w przyczółkach mostu oraz obrębie wiaduktów.
Na wybranych odcinkach przewody będą podlegały wymianie metodą tzw. Slipliningu.

      

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Data realizacji

do 28.01.2019r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja