Spółka HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. w dniu 05.01.2017r. otrzymała certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji EN 1090-1:2009+A1:2011 i spełnia wymagania jakości dotyczące spawania zgodnie z wymaganiami w/w norm.

Zakres stosowania i wyroby:

Konstrukcje stalowe, urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe, rurociągi

Norma wyrobu / specyfikacja:

ISO 15609-1, ISO 15614-1. ISO 17663, ISO 13916, ISO 17635, ISO 17662

Materiały podstawowe:

1.1, 1.2, 8.1

Wymiary elementów:

Długość do 20 m
Grubość materiału do 24 mm
Średnice rur od 10,65 mm
Zakres grubości ścianek od 1,12 do 24 mm

Metody spawania:

135 – Spawanie MAG drutem eletrodowym litym
141 – Spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta litowego

Nadzór spawalniczy : Andrzej Kaszewski

Niniejszy system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP, FPC) został ustanowiony w celu zapewnienia, że nasze wyroby wprowadzane na rynek odpowiadają deklarowanym właściwościom.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce HUSAR, został wdrożony zgodnie z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007, jest utrzymywany i doskonalony.

Zakres przedmiotowy systemu obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. jak również zewnętrzne podmioty działające na podstawie zawartych umów, zleceń i zamówień z HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Naszym celem są działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, który Spółka HUSAR ustaliła do osiągnięcia, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Dążymy do wyeliminowania wypadków przy pracy oraz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Monitorujemy i kontrolujemy przestrzeganie przepisów BHP przez podwykonawców.

Bezpieczeństwo pracowników firm podwykonawczych jest dla nas tak samo ważne jak bezpieczeństwo naszych pracowników. Chcąc w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo podwykonawców, wprowadziliśmy formalne wymagania, po których spełnieniu firmy zewnętrzne zostają dopuszczone do pracy.

Firmy, które stosują się do naszych zasad bezpieczeństwa pracy umieszczane są na liście kwalifikowanych dostawców. W efekcie z ich usług korzystamy najchętniej.

Spółka HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. wdrażając i stosując system bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

Montaż i wytwarzanie konstrukcji stalowych, rurociągów, instalacji technologicznych oraz roboty inżynieryjno-budowlane.

Na podstawie auditu zakończyła pozytywnie proces certyfikacji oraz otrzymała certyfikat wg normy OHSAS 18001:2007.

Niniejszy certyfikat jest ważny od 28.07.2017r. do 27.07.2020.

POLITYKA BHP

Kierownictwo Spółki Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A. mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wdroży, chcąc utrzymać i doskonalić System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy zgodny z:

• Wymaganiami normy OHSAS 18001:2007
• Obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami BHP dotyczącymi Spółki HUSAR

Własnymi planami i programami doskonalenia BHP Kierownictwo firmy deklaruje, że:

• Będzie dokonywać przeglądu polityki BHP, celów i zadań w celu weryfikacji w stosunku do zmieniających się warunków prowadzonej działalności
• Analizować wyniki auditów i prowadzonych działań zapobiegawczych oraz korygujących a także nadzoruje ustanowione zapisy i procedury
• Zapewniać odpowiednie środki finansowe, technologiczne, techniczne i organizacyjne dla realizacji polityki BHP, celów i ustalonych zadań
• Identyfikować zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, monitorować ich stopień i zapobiega wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym
• Ma opracowane procedury awaryjne w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego BHP
• Dbać o podnoszenie poziomu świadomości i kwalifikacji pracowników dotyczących BHP poprzez szkolenia oraz informowanie o możliwych zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym
• Prowadzić dialog z pracownikami mający na celu ich angażowanie na rzecz BHP
• Prowadzić ciągłe działania doskonalące w zakresie BHP

Niniejsza polityka jest znana, zrozumiała i będzie realizowana przez pracowników firmy oraz udostępniana zainteresowanym stronom zewnętrznym.

CELE BHP

Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy poprzez między innymi:

• Ciągłe prowadzenie analiz ryzyka wypadkowego i podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych
• Zwiększanie świadomości pracowników
• Poprawę bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń szczególnie pod względem możliwości wystąpienia urazów oraz porażenia prądem

Poprawa warunków środowiska pracy poprzez:

• Zmniejszanie narażeń na kontakt z materiałami zawierającymi substancje szkodliwe a występujących w procesach technologicznych i na indywidualnych stanowiskach pracy
• Wprowadzenie technologii lutowania bezołowiowego,
• Rozbudowa systemu wentylacyjnego dla indywidualnych stanowisk pracy,
• Stosowanie pomocniczych materiałów technologicznych o mniejszym stopniu szkodliwości
• Zmniejszanie uciążliwości pracy (ciągła poprawa ergonomiczności stanowisk, zapobieganie monotonii, zapewnienie właściwej temperatury pomieszczeń w okresie letnim, stosowanie oświetlenia punktowego itp.) Zapewnienie właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej pracowników na stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne Zmniejszenie procentowego udziału liczby osób pracujących w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe oraz niebezpieczne, także pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych.
• Pełne zrealizowanie planu okresowych inspekcji bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz podejmowanie i realizowanie odpowiednich działań zapobiegawczych
korygujących.
• Ciągła poprawa i aktualizacja systemu komunikacji i transportu wewnętrznego w celu zmniejszenia ryzyka wypadkowego oraz uciążliwości pracy. Zmniejszenie ryzyka pożarowego oraz jego ewentualnych skutków poprzez:
• Doskonalenie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Okresowe przeglądy ogólnozakładowego planu postępowania na wypadek wystąpienia pożaru
• Wprowadzenie systemu ewidencji osób znajdujących się na terenie zakładu oraz szkolenia pracowników (próbne ewakuacje, użycie środków gaśniczych, pierwsza pomoc)