Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW – 2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej oraz przewodu tłocznego

O realizacji

 

Projekt  pn:. „Budowa stacji uzdatniania wody (SUW – 2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego DZ 160” został podzielony na dwa zadania:

 

Zadanie I – Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW – 2) w Markach

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody (SUW-2) zlokalizowana będzie w północnej części miasta Marki przy ul. Spacerowej.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wybudowanie nowych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Celem realizacji zadania I jest:

  1. zapewnienie drugiego źródła wody pitnej dla Miasta Marki,
  2. ujęcie i uzdatnienie wody podziemnej w ilości150 m3/h poprzez urządzenia technologiczne SUW-2 oraz przygotowanie SUW-2 do rozbudowy w drugim etapie do docelowej wydajności 300 m3/h.

Zadanie II – Budowa sieci wodociągowej Dz 450 i Dz 315 oraz przewodu tłocznego Dz 160

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania sieci wodociągowej Dz 450 mm i Dz 315 mm o długości L=942,5 m w ul. Spacerowej i Dz 315 mm L=33,0 m w ul. Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz 160 mm o długości L=103,5 m w ulicy Spacerowej w Markach.

Celem realizacji zadania II jest:

  1. zapewnienie drugostronnego zasilania wodą uzdatnioną sieci wodociągowej Miasta Marki,
  2. połączenie SUW-2 z marecką siecią wodociągową poprzez magistrale wodociągową.

Termin wykonania zamówienia wynosi maksymalnie 14 miesięcy od daty podpisania Umowy, w tym:

  1. a) do 12 miesięcy na zakończenie robót budowlano-montażowych,
  2. b) do 14 miesięcy na przeprowadzenie rozruchu instalacji.

Wartość Kontraktu – 13 248 000,00 PLN netto / 16 295 040,00 PLN brutto

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. , KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.

Zamawiający

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Data realizacji

Kwiecień 2019