Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogowie

O realizacji

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogowie polegająca na przebudowie węzła gospodarki osadowej i gazowej, reaktora biologicznego oraz zbiornika fekaliów.

Data podpisania umowy: 18.11.2013r.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania.

Zadanie Nr 1:

Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków, przebudowa rurociągów osadowych i wymiennika ciepła oraz modernizacja kogeneracji i stacji odsiarczalnikowej, dostawa i montaż agregatów prądotwórczych i zbiornika biogazu wraz z systemem automatyki i sterowania.

Zadanie Nr 1 podzielono na dwa etapy wykonawcze.

Pierwszy etap obejmuje modernizację części osadowej oczyszczalni ścieków, przebudowę rurociągów osadowych i wymiennika ciepła.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa węzła gospodarki osadem w oczyszczalni ścieków w Głogowie poprzez rozdział pracy Wydzielonych Komór Fermentacyjnych ( dalej WKF ) i umożliwienie pracy w układzie szeregowym i równoległym oraz przebudowa budynku gospodarki gazowej i osadowej w celu przystosowania do nowej technologii.

Drugi etap obejmuje modernizację kogeneracji i stacji odsiarczalnikowej, dostawę i montaż agregatów prądotwórczych i zbiornika biogazu wraz z systemem automatyki i sterowania.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno–Użytkowego i wybudowanie nowej instalacji odsiarczania biogazu, zbiornika biogazu oraz wymiana agregatu kogeneracyjnego w ramach przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Głogowie. Całość polegać będzie na usprawnieniu działania części gazowo – energetycznej oczyszczalni.

Zadanie Nr 2:

Przebudowa i modernizacja ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków. Modernizacja obiektów technologicznych, wymiana elementów metalowych i instalacji oświetlenia na istniejących pomostach reaktora biologicznego i pompowni ścieków.
Przedmiotem zamówienia dla zadania Nr 2 jest przebudowa reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Głogowie wraz z częściową przebudową infrastruktury zewnętrznej oraz modernizację zbiornika fekaliów.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Zakończenie wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym realizacji zadania nr 1 etap drugi – do 30.04.2014r.
2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia przekazania terenu budowy, ale nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy
3. Zakończenie i zgłoszenie robot do odbioru – do 30.09.2014r.
4. Przeprowadzenie i zakończenie rozruchu nowych obiektów oczyszczalni – do 30.11.2014r.
5. Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia – do 30.12.2014 r.

Wartość Kontraktu – 8 427 770,00 zł netto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.

Data realizacji

od 18.11.2013r. do 30.12.2014r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja