Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-1, PU-2 na Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie

O realizacji

W dniu 26.03.2014r. Spółka HUSAR podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. na wykonanie zadania pn.  „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-1, PU-2 na Stacji Pomp Rzecznych Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie”.

Stan istniejący:

Ujęcie wody infiltrującej z pod dna Wisły zlokalizowane jest na terenie Stacji Pomp Rzecznych Wodociągu Centralnego za wałem przeciwpowodziowym w terenie zalewowym Wisły. Ujęcie zostało wykonane na początku lat 90-tych XX wieku i obecnie wymaga remontu. Projektowa wydajność ujęcia zawierała się z zakresie 50000-60000 m3/h maksymalnie do 90000 m3/h.

Ujęcie PU1 stanowi układ 7 drenów a ujęcie PU2 układ 8 drenów o średnicach Dn 400mm ułożonych promieniście pod dnem rzeki, które wprowadzone są jako Dn300mm do zbiorczej komory DN2000mm .
Wodę ze zbiorczej komory czerpią dwie pompy śmigłowe KPR 500 zamontowane w pionowych rurach Dn800mm, pompy te poprzez przewody tłoczne podają wodę do komory „Delta” skąd dalej kanałem grawitacyjnym dopływa ona do pompowni wysokiego ciśnienia.

Komora czerpna w kształcie litery „T” składa się z kolektora zbiorczego z rur stalowych DN2000 oraz kolektora ssawnego DN1600, która jest posadowiona 13 m.p.p.t. Z komory do poziomu terenu wyprowadzone są szyby dla potrzeb komunikacyjnych i montażowych.

Komora wyposażona jest w :

 • 2 pompy śmigłowe KPR500 f-my „EMU” zamontowane w stalowych szybach rurowych DN800
 • Zatapialną pompę odpiaszczająca
 • Zasuwy DN300 odcinające dreny z przedłużeniem trzpieni napędów do poziomu terenu
 • Kryzy pomiaru przepływu w poszczególnych drenach z sondami ultradźwiękowymi
 • Przewody wentylacyjne
 • Studzienkę przyłączeniową energetyczną
 • Klamry złazowe
 • Zamykane włazy z sygnalizacją otwarcia

W bezpośrednim sąsiedztwie komory czerpnej znajduje się komora zasuw na przewodach tłocznych DN800 w której znajduje się przepustnica i zawór zwrotny DN800.

Zakres prac na ujęciu infiltracyjnym PU1 i PU2 polega na:

 • modernizacji komory ujęć i komory zasuw,
 • wykonaniu instalacji do poboru próbek wody do badania,
 • budowie stacji analiz wody wraz instalacją badawczą,
 • wykonaniu instalacji sanitarnych,
 • wykonaniu prac antykorozyjnych w komorach ujęć i zasuw,
 • wykonaniu instalacji elektrycznych i akpia.

Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres prac:

1.    Wymiana:

a)    Pomp śmigłowych KRP 500,
b)    Pomp odpiaszczających,
c)    Zasuw na przepływomierze na rurze DN300 z napędem elektrycznym sterowane napędami poprzez zasuwy AUMA,
d)    Zasuw i przepływomierzy na rurociągach tłocznych DN 800,
e)    Przepływomierzy na rurociągach DN 1000,
f)     Ciągów komunikacyjnych.

2.    Montaż:

a)    Pomp hydrostatycznych sond do pomiaru wody w rzece i ujęciu oraz do pomiaru ciśnienia,
b)    Pomp głębinowych do poboru próbek wody do badania,
c)    Stacji analiz wody wraz z wykonaniem instalacji pomiarowych mętności wody, absorpcji UV254.
3.    Renowacja polega na oczyszczeniu istniejących kolektorów, szybów i rurociągów a następnie wykonanie powłok antykorozyjnych epoksydowych spełniających warunki korozyjności C-5 I i długowieczności min. 15 lat.
4.    Wykonanie instalacji eklektycznych (zasilanie, sieć kablowa), sterowniczych i sygnalizacyjnych wraz z oprogramowaniem narzędziowym SCADA.
5.    Rozruch poszczególnych urządzeń i całego ujęcia PU1 i PU2.

Termin realizacji zadania – Grudzień 2015

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A.

Data realizacji

do Grudzień 2015