Remont i przebudowa zbiorników wody czystej (ZWC) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie OŚ „Wschód” w Gdańsku

O realizacji

Remont i przebudowa zbiorników wody czystej (ZWC) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie OŚ „Wschód” w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie konstrukcyjno- budowlanych, instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA oraz budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla przebudowy i remontu ZWC zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków (OŚ) „Wschód” w Gdańsku

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. W zakresie robót budowlano – konstrukcyjnych

– wykonanie remontu i przebudowy budynku hydroforni dla montażu aeratora i instalacji technologicznej
– wykonanie remontu i przebudowy zbiorników wody ZWC-01 i ZWC-02 w zakresie robót na zewnątrz i wewnątrz zbiorników

2. W zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz technologicznych

– wymiana rurociągów technologicznych wewnątrz zbiorników ZWC-01 i ZWC-02 na rurociągi nierdzewne DN200
– wymiana rurociągów zasilających ZWC na rurociągi PE 160
– wymiana rurociągów spustowych ze zbiorników i bud. hydroforni do przepompowni wód technologicznych
– budowa sieci wodociągowej PE 160 z ujęcia lipce do budynku hydroforni
– budowa odcinków sieci wodociągowej PE 160 i PE 110 w rejonie nr 2
– wykonanie technologii uzdatniania wody w zakresie określonym projektem  wykonawczym
– demontaże sieci i instalacji zgodnie z projektem

3. W zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA

– Wykonanie linii kablowej zasilającej i sterowniczej zewnętrznej
– Wykonanie okablowania zasilającego i sterowniczego wewnątrz budynku
– Wykonanie rozdzielnicy RP wg. dokumentacji technicznej
– Wykonanie rozdzielnicy RZ wg. dokumentacji technicznej
– Wykonanie rozbudowy rozdzielnicy RG wg. dokumentacji technicznej
– Wykonanie automatyki sterowania procesem technologii uzdatniania wody wraz z oprogramowaniem
– Wykonanie automatyki sterowania przepompowni wód technologicznych wraz zoprogramowaniem
– Wykonanie przekazu danych
– Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w zakresie przepompowni
wód technologicznych
– demontaże instalacji zgodnie z projektem

4. W zakresie robót drogowych

– odtworzenie zdemontowanej i uszkodzonych nawierzchni jezdni i chodników
oraz terenów zielonych.

5. W zakresie rozruchu, pomiarów i badań

– wykonanie wszelkich niezbędnych rozruchów, pomiarów i badań wykonanych
instalacji
– wykonanie instrukcji obsługi oraz dokumentacji powykonawczej
– przeszkolenie obsługi w zakresie wykonanej instalacji

Wartość kontraktu: 2 177 000 zł netto

 

Wykonawca

Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Data realizacji

Marzec 2019