Spółka HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. w dniu 05.01.2017r. otrzymała certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji EN 1090-1:2009+A1:2011 i spełnia wymagania jakości dotyczące spawania zgodnie z wymaganiami w/w norm.

Zakres stosowania i wyroby:

Konstrukcje stalowe, urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe, rurociągi

Norma wyrobu / specyfikacja:

ISO 15609-1, ISO 15614-1. ISO 17663, ISO 13916, ISO 17635, ISO 17662

Materiały podstawowe:

1.1, 1.2, 8.1

Wymiary elementów:

Długość do 20 m
Grubość materiału do 24 mm
Średnice rur od 10,65 mm
Zakres grubości ścianek od 1,12 do 24 mm

Metody spawania:

135 – Spawanie MAG drutem eletrodowym litym
141 – Spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta litowego

Nadzór spawalniczy : Andrzej Kaszewski

Niniejszy system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP, FPC) został ustanowiony w celu zapewnienia, że nasze wyroby wprowadzane na rynek odpowiadają deklarowanym właściwościom.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce HUSAR, został wdrożony zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001, jest utrzymywany i doskonalony.

Zakres przedmiotowy systemu obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. jak również zewnętrzne podmioty działające na podstawie zawartych umów, zleceń i zamówień z HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Naszym celem są działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, który Spółka HUSAR ustaliła do osiągnięcia, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Dążymy do wyeliminowania wypadków przy pracy oraz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Monitorujemy i kontrolujemy przestrzeganie przepisów BHP przez podwykonawców.

Bezpieczeństwo pracowników firm podwykonawczych jest dla nas tak samo ważne jak bezpieczeństwo naszych pracowników. Chcąc w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo podwykonawców, wprowadziliśmy formalne wymagania, po których spełnieniu firmy zewnętrzne zostają dopuszczone do pracy.

Firmy, które stosują się do naszych zasad bezpieczeństwa pracy umieszczane są na liście kwalifikowanych dostawców. W efekcie z ich usług korzystamy najchętniej.

Spółka HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. wdrażając i stosując system bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

Montaż i wytwarzanie konstrukcji stalowych, rurociągów, instalacji technologicznych oraz roboty inżynieryjno-budowlane.

Na podstawie auditu zakończyła pozytywnie proces certyfikacji oraz otrzymała certyfikat wg normy OHSAS 18001:2007.

Niniejszy certyfikat jest ważny od 28.07.2017r. do 27.07.2020.

POLITYKA BHP

Kierownictwo Spółki Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A. mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wdroży, chcąc utrzymać i doskonalić System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy zgodny z:

• Wymaganiami normy ISO 45001:2018
• Obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami BHP dotyczącymi Spółki HUSAR
• Własnymi planami i programami doskonalenia BHP

Kierownictwo firmy deklaruje, że:

– będzie dokonywać przeglądu polityki BHP, tworząc ramy dla ustalenia celów BHP , ukierunkowywać Organizację i podejmować działania w celu osiągnięcia zamierzonych wyników i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
– zapewni odpowiednie środki finansowe, technologiczne, techniczne i organizacyjne, realizując politykę BHP , zapobiegając związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, chorobom zawodowym pracowników i podwykonawców odpowiednio do zamierzonego celu, wielkości i kontekstu organizacji oraz specyfiki ryzyk i szans dotyczących BHP,
– zobowiązuje się do eliminowania zagrożeń i ograniczenia ryzyk dotyczących BHP i zmniejszanie ryzyka z nim związanego przez stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, stosowanie administracyjnych środków ograniczających ryzyko, szkoleń
– zobowiązuje się do konsultacji i współudziału pracowników i ich przedstawicieli

Niniejsza polityka jest znana, zrozumiała i będzie realizowana przez pracowników firmy oraz udostępniana zainteresowanym stronom zewnętrznym.

CELE BHP

Ustalanie celów mierzalnych spójnych z polityką BHP i innymi celami biznesowymi , aby utrzymać i poprawić efekty działania system zarządzania BHP. Powinny być monitorowane, aktualizowane i komunikowane.

W celu oceny efektów działania i ich poprawy w zakresie bhp, należy uwzględniać:

– wymagania mające zastosowanie
– wyniki oceny ryzyk i szans
– wyniki konsultacji z pracownikami
– wprowadzenie systemu ewidencji osób zainteresowanych, podwykonawców.

Cele mogą być:

– strategiczne- ustanowione by poprawić ogólne efekty działania systemu zarządzania BHP (eliminowanie zagrożenia)
– taktyczne- ustanowione na poziomie obiektu, projektu lub procesu( eliminowani u źródła)
– operacyjne- mogą być ustanowione na poziomie działań( korekcyjne)

Pomiar celów BHP może być jakościowy i ilościowy.

Poprawa warunków środowiska pracy i eliminowanie zagrożeń przez zwiększanie świadomości pracowników i ich kompetencji , zmniejszenie narażeń na kontakt z materiałami niebezpiecznymi i zmniejszanie uciążliwości pracy, szkolenie, zmniejszenie ryzyka pożarowego i jego ewentualnych skutków, pozwoli ocenić przydatność i skuteczność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy