Budowa trzeciego reaktora biologicznego wraz z modernizacją dwóch reaktorów istniejących – Ostrowiec Świętokrzyski

O realizacji

Budowa trzeciego reaktora biologicznego wraz z modernizacją dwóch reaktorów istniejących

Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Sienkiewicza
91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość kontraktu: 20 999 799,45 zł brutto (17 073 007,68 netto).

Termin wykonania: 31 października 2014 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa trzeciego reaktora biologicznego wraz z modernizacją dwóch reaktorów istniejących. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – Etap I.

Powyższy Projekt dofinansowany jest – zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-126/09-00, z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zamówienie obejmuje:

a) budowę trzeciego reaktora biologicznego o całkowitej pojemności czynnej minimum 7 497 m3 wraz z komorami,

b) przebudowę i rozbudowę systemu napowietrzania wraz z dmuchawami dla istniejących bioreaktorów oraz trzeciego bioreaktora,

c) modernizację i rozbudowę systemu elektroenergetycznego, AKPiA, rurociągów technologicznych (wraz rurociągiem od komory K0 do komory połączeniowej w rejonie osadnika wstępnego obiekt Nr 26),oraz dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków w związku z budową nowego bioreaktora,

d) renowację istniejących reaktorów biologicznych.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych. projektowanych przez wykonawcę SIDIR czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) ISBN 83-86774-28-2 (żółta książka).

Wykonawca

Konsorcjum firm – Lider konsorcjum HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

oraz partner konsorcjum MIKO-TECH sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

Zamawiający

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data realizacji

31 października 2014 r.