Modernizacja i remont przepompowni ścieków „Pomorska” – Łódź

O realizacji

Modernizacja i remont przepompowni ścieków „Pomorska” przy ul. Pomorskiej 513

Niniejsze zamówienie na podstawie art.16 ust.1 ustawy PZP udzielane jest wspólnie przez:
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52,
2. Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190.

Upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu i na ich rzecz na podstawie zawartego porozumienia o wspólnej realizacji zadania nr 1/ZWiK/2013 z dnia 22 maja 2013r. jest

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52,

Umowa została podpisana w dniu: 15.11.2013r.

Zakres robót budowlanych w podziale na roboty świadczone na rzecz ZWiK sp. z o.o. i ŁSI sp. z o.o.

1. Zakres robót remontowych świadczonych na rzecz ZWiK sp. z o.o.
a) naprawa i renowacja dna, ścian i stropu w dolnej części przepompowni.

2. Zakres robót modernizacyjnych świadczonych na rzecz ŁSI sp. z o.o.:
2.1) Roboty budowlane:
a) wykonanie fundamentu wraz z kanałem technologicznym i posadzką pod budynek kontenerowy,
b) dostawa i montaż budynku kontenerowego,
c) wykonanie fundamentu i wiaty dla agregatu prądotwórczego,
d) wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu wokół agregatu prądotwórczego,
e) przebudowa pomieszczenia przepompowni,
f) uporządkowanie placu budowy.

2.2) Roboty elektryczne:
Etap I
a) dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z układem SZR,
b) ułożenie linii kablowych z podłączeniem,
c) wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,
d) wykonanie instalacji uziemiającej,
e) badania instalacji elektrycznych.

Etap II
f) dostawa, montaż i podłączenie zestawu przyłączeniowego ZP wraz z układem pomiarowo – rozliczeniowym energii elektrycznej,
g) parametryzacja licznika energii elektrycznej i modemu GSM/GPRS,
h) wykonanie instalacji elektrycznych w budynku kontenerowym,
i) dostawa i montaż zestawu rozdzielni RG i RP,
j) wyposażenie pomieszczenia rozdzielni w sprzęt BHP,
k) demontaż istniejących i montaż nowych urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku przepompowni,
l) dostawa, montaż i podłączenie szafy zasilająco – sterowniczej TMS w budynku kontenerowym,
m) wykonanie podłączeń kablowych pomiędzy szafą TMS i urządzeniami w budynku przepompowni,
n) uruchomienie układu sterowania pomp wraz z zaprogramowaniem urządzeń programowalnych,
o) przebudowa istniejącej szafy telemechaniki ST wraz z instalacjami,
p) rozbudowa istniejącego oprogramowania TELWIN SCADA o bazę danych i obrazy monitorowe dla zmodernizowanej przepompowni,
q) uruchomienie urządzeń w szafie ST oraz radiowej transmisji danych GPRS,
r) badania instalacji elektrycznych.

2.3) Roboty technologiczne
Etap I – budowa drugiego ciągu technologicznego:

a) dostawa i montaż pomp zatapialnych – 2 szt.,
b) wykonanie instalacji technologicznej,
c) wykonanie instalacji wod. – kan. w pomieszczeniu sanitarnym kontenera wraz z przyłączem,
d) wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu sanitarnym.

Etap II – modernizacja istniejącego ciągu technologicznego:

e) demontaż starych pomp zatapialnych wraz z instalacją technologiczną,
f) dostawa i montaż pomp zatapialnych – 2 szt.,
g) wykonanie instalacji technologicznej,
h) wymiana instalacji wentylacyjnej
i) rozruch technologiczny.

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy, w tym zakończenie robót w ciągu 5 miesięcy.

Wartość Kontraktu – 828 000,00 zł netto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

Data realizacji

do maja 2014r.