Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku

O realizacji

Kontrakt obejmował swoim zakresem przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych.

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Produkcyjnej 102 w Białymstoku poprzez remont i hermetyzację wybranych obiektów oraz zainstalowanie dodatkowych urządzeń do zatrzymywania i neutralizacji powietrza złowonnego.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Wartość Kontraktu:
79 982 000,00 PLN netto

 

 

Wykonawca

EKO-MTK Sp. z o.o. , HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. , WUPRINŻ S.A. , Eko-Partnerzy Sp. z o.o.

Zamawiający

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Data realizacji

07.03.2022r.