Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków w Białymstoku

O realizacji

Kontrakt obejmował swoim zakresem przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych.

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Produkcyjnej 102 w Białymstoku poprzez remont i hermetyzację wybranych obiektów oraz zainstalowanie dodatkowych urządzeń do zatrzymywania i neutralizacji powietrza złowonnego.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Wartość Kontraktu:
79 982 000,00 PLN netto

Obiekt nr 1 – Hala Stacji zlewnej

Obiekt nr 2 – Komora wlotowa, hala krat

Obiekt nr 3 – Komora rozdziału, Piaskowniki wraz z kolektorem odpływowym

Obiekt nr 4 – Budynek separatora piasku (instalacja dezodoryzacji)

Obiekt nr 5 – Osadniki, komory Predenitryfikacji i defosfotacji, wraz z pompownią i kanałami

Obiekt nr 6 i 7 – Budynki osadu odwodnionego i odwadniania osadu przefermentowanego

Obiekt nr 8 – Zbiorniki zasobowe

Obiekt nr 9 – Tymczasowy magazyn osadu (hermetyzacja i dezodoryzacja)

Obiekt nr 10 – Zagęszczacze osadu

 

Zdjęcia z realizacji 

Wykonawca

EKO-MTK Sp. z o.o. , HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. , WUPRINŻ S.A. , Eko-Partnerzy Sp. z o.o.

Zamawiający

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Data realizacji

07.03.2022r.