Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Człuchowie

O realizacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  w Człuchowie o Qmax = 5 400 m3/d, mających na celu uzyskanie:

 1. większej niezawodności procesu oczyszczania ścieków w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami,
 2. odprowadzenie godzinowo mniejszej ilości ścieków oczyszczonych do odbiornika zgodnie  z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym,
 3. zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni i poprawę gospodarki osadowej w zakresie ich dokładniejszego ustabilizowania, redukcji masy oraz zniszczenia organizmów chorobotwórczych,
 4. ograniczenie emisji gazów,
 5. udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem,
 6. wzrost efektywności energetycznej,
 7. redukcja zanieczyszczeń organicznych poniżej 3 % odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników,
 8. eliminacja ucieczki osadu czynnego w ścieku oczyszczonym odprowadzonym bezpośrednio do odbiornika,
 9. odzysk wody do celów technologicznych.

 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wybudowanie nowych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz adaptację i rozbiórkę części istniejących obiektów, demontaż urządzeń oraz dodatkowe wyposażenie.

 

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM:

 

Nr obiektu Nazwa / symbol
1 2
I. OBIEKTY ISTNIEJĄCE, MODERNIZOWANE
3 Zbiornik uśredniający
4.1 Komora osadu czynnego SBR (Reaktor biologiczny)
4.2 Komora osadu czynnego SBR (Reaktor biologiczny)
5 Zagęszczacz osadu
6.1 Budynek prasy osadowej
6.2 Budynek wirówki
7 Stanowisko do higienizacji osadu
8 Budynek dmuchaw
9 Stacja dozowania PIX-u
10 Pompownia lokalna
11 Poletka osadowe / magazyn zadaszony
12 Budynek wielofunkcyjny
BF Pomieszczenie analizatorów
KZ Komory zasuw
KP Komory przepływomierza
Kaskada ścieków oczyszczonych
II. OBIEKTY PROJEKTOWANE
1 Komora rozprężna
2 Sitopiaskownik
4.3 Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych
13 Punkt zlewny ścieków PZ
14.1 Komora stabilizacji tlenowej osadu
14.2 Komora stabilizacji tlenowej osadu
15 Budynek mikrosita i pompownia wody technologicznej
16 Pompownia odcieków
17 Punkt mycia wozów
18 Punkt przyjmowania odpadów z zatorów kanalizacyjnych
P Pomiar ścieków oczyszczonych

 

Termin wykonania zamówienia

 • roboty budowlane – do 30.06.2019 r.
 • pozostałe czynności, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie  
  i wydanie Świadectwa Przejęcia  Robót – do 31.08.2019 r.

Wartość Kontraktu – 18 944 000,00 PLN netto

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Data realizacji

do 31.08.2019 r.