Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie technologii ściekowej

O realizacji

Nazwa zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie technologii ściekowej”

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.

Wykonawca:

KONSORCJUM
HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. – LIDER
Płocka 15, 87-800 Włocławek
WUPRINŻ S.A. – PARTNER
Straży Ludowej 35
60-465 Poznań

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.” i podlega dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja istniejących obiektów, zmierzająca do zlikwidowania problemów w funkcjonowaniu instalacji, wykrytych w trakcie ich eksploatacji. Planowana jest hermetyzacja i dezodoryzacja najbardziej uciążliwych instalacji i obiektów:

  • komory rozprężnej, zastawek regulujących dopływ ścieków do budynku krat,
  • krat wraz z kanałami dopływowymi,
  • kanałów dwóch ciągów piaskowników,
  • osadnika wstępnego.

Planowana jest także modernizacja następujących obiektów:

  • 2 szt. osadników wtórnych radialnych – konieczna jest poprawa sprawności technologicznej przez zmianę systemu odprowadzania osadu czynnego z obu równolegle pracujących osadników. Przy okazji konieczna będzie modernizacja pompowni recyrkulatu zewnętrznego aby przystosować ją funkcjonalnie do zmienionego układu hydraulicznego.
  • osadnika wtórnego podłużnego – konieczne jest zwiększenie jego przepustowości hydraulicznej,
  • zbiornik retencyjny – konieczne jest zwiększenie jego przepustowości hydraulicznej.

Planowany jest również montaż aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki oraz montaż przepływomierzy.

Termin wykonania zamówienia:

Czas na Ukończenie to dzień 30.06.2015 r. w tym:

  • Wykonanie Dokumentacji Projektowej (łącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę) – do 31.12.2014r.
  • realizacja robót wraz z rozruchem i szkoleniem pracowników – 30.06.2015r.,
  • pozwolenie na użytkowanie – 30.06.2015r.

Wartość Kontraktu – netto 8 777 000,00 złotych

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.
WUPRINŻ S.A.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data realizacji

do 30.06.2015r.