Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu

O realizacji

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących robót budowlanych:

1.    Budowa grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Raciąża o łącznej długości 6,46 km w rejonie ulic Warszawskiej, Sportowej, Zakolejowej, Dworcowej, Łąkowej, 11 Listopada, Płockiej, Wolności, Rzeźnianej, Zawoda.

2.    Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu położonej przy ul. Szwedzkiej, której zakres obejmuje: budynek techniczny, budynek socjalny, pompownie ścieków surowych, zbiornik retencyjny, komorę zasuw, reaktory SBR, komorę wlotową, stację dmuchaw, komorę tlenowej stabilizacji osadu, stację mechanicznego odwadniania osadu.

3.    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Witkowo związana z:

  • budynkiem stacji uzdatniania wody składającego się z: hali filtrów, sprężarkowni, chlorowni, pompowni IIº, pomieszczenia pomp wód popłucznych,
  • zbiornikami naziemnymi wody pitnej,
  • studniami głębinowymi – ujęcia wody podziemnej,
  • budynkiem stacji transformatorowej,
  • elementami zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem.Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2018 r.Wartość Kontraktu – 10 523 577,24 PLN netto (12 944 000,00 PLN brutto).

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. , WUPRINŻ S.A.

Zamawiający

Gmina Miasta Raciąż

Data realizacji

do 30.11.2018 r.