Budowa przepompowni ścieków „ŚRÓDMIEŚCIE” przy ul. Hryniewickiego w Gdyni

O realizacji

Nazwa zadania: Budowa przepompowni ścieków „ŚRÓDMIEŚCIE” przy ul. Hryniewickiego w Gdyni

Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków ŚRÓDMIEŚCIE w Gdyni, polegająca na:

– budowie przepompowni ścieków,
– budowie komory zasuw i komory przepływomierza,
– wykonaniu filtra antyodorowego
– wykonaniu obudowy stacji transformatorowej wraz z wykonaniem abonenckiej lini kablowej SN – 15 kV od złącza kablowego SN – 15 kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej z przebudową linii  SN – 15kV i nn – 0,4 kV kolidującej
z projektowaną kanalizacją sanitarną tłoczną DN 500.
– wykonaniu kanału sanitarnego grawitacyjnego  DN 600 doprowadzającego ścieki
do przepompowni, wraz z przepięciem kanałów dopływających oraz wykonanie  kanału tłocznego sanitarnego dn 500.

Data podpisania umowy: 18 maja 2016 r.

Wartość Kontraktu: 4 425 340,74 zł brutto

baner-poprawiony

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni

Data realizacji

do 16 listopada 2017 r.