Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

O realizacji

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

 

Roboty budowlane, prowadzone będą na podstawie pozwolenia na budowę AB.6740.10.2017 z dnia 13 marca 2017 r.

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się realizację robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie obiektów:

  1. przepompownia ścieków
  2. zintegrowany stopień mechaniczny, stacja dmuchaw, stacja odwadniania osadu ze stanowiskiem dozowania PIXU
  3. reaktor osadu czynnego, osadnik wtórny, przepompownia osadu, przepompowania części pływających
  4. stacja zlewcza, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych
  5. komora pomiarowa ścieków oczyszczonych
  6. składowisko osadu
  7. roboty drogowe
  8. ogrzewanie i wentylacja mechaniczna budynku technicznego
  9. instalacja elektryczna i AKPiA.

 

Wartość Kontraktu netto – 3 144 500,00 złotych

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A

Zamawiający

Gmina Sośno

Data realizacji

28.10.2019

Powiązane realizacje - Lokalizacja