Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie

O realizacji

W zakres kontraktu wchodziła kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem prób eksploatacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa budynku odbioru oraz wapnowania odwodnionego osadu wraz z instalacjami technologicznymi i silosem na wapno
2. Przebudowa i modernizacja stacji odwadniania osadów wraz z wymianą prasy taśmowej do odwadniania osadów oraz instalacji technologicznych.
3. Modernizacja przepompowni wód nadosadowych i odciekowych z modernizowanych obiektów
4. Remont istniejących budynków stacji odwadniani oraz przepompowni wód
5. Budowa wiaty magazynowej na odwodniony osad z wymiana i przebudową nawierzchni na terenie istniejących poletek osadowych
6. Odtworzenie oraz zagospodarowanie nawierzchni całego terenu.

Wartość Kontraktu –  2 697 770,00 PLN netto

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Zamawiający

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data realizacji

30 listopada 2015 r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja