Przebudowa drogi krajowej NR 1 we Włocławku – etap 2

O realizacji

Przebudowa drogi krajowej Nr 1
(Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

Wartość kontraktu: 90 777 000,00 PLN netto

Termin realizacji: 36 miesięcy

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmował roboty budowlane w ramach realizacji zadania: „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)”.
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmował:

  • przebudowę jezdni od granic miasta Włocławka od strony Torunia do mostu na rzece Zgłowiączce
  • przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie drogi krajowej nr 1
  • budowę kolektorów deszczowych wraz z przykanalikami.
  • budowę podczyszczalni ścieków, regulacje wysokościowe istniejących przykanalików deszczowych wraz w wymianą wpustów.
  • przebudowę estakady i mostu na rzece Zgłowiączce oraz budowę kładek dla ciągów rowerowo – pieszych zlokalizowanych po obu stronach mostu.

Zakres robót przewidywał:

Przebudowę nawierzchnie jezdni, chodników, ciągów z ruchem wspólnym, ścieżek rowerowych, wjazdów, zatok autobusowych, zatok postojowych, parkingów, ścieków przykrawężnikowych, wodościeków oraz zabruków pasa rozdziału, pierścieni wokół wysp na skrzyżowaniach, wysepek kanalizujących i rowów, oznakowanie trasy, elementy bezpieczeństwa ruchu i sygnalizacje świetlne w granicach zdefiniowanego, uzgodnionego z Zarządzającym drogą, pasa drogowego.
W zakresie obiektów inżynierskich podlegać remontom będą 3 kładki dla pieszych, a wiadukt drogowy zostanie przebudowany.

Zakres odwodnienia drogi roboty obejmował:
Ciąg wpustów ściekowych, które włączono do kanalizacji deszczowej, kolektory deszczowe ze zrzutem wód opadowych do rzeki Zgłowiączki.
Na wszystkich wylotach kanalizacji deszczowych do kanałów odprowadzających, rowów otwartych i do rzeki Zgłowiączki Wykonawca wykona podczyszczalnie wód deszczowych. Na odcinkach wlotowych z Torunia i Łodzi wykonamy odwodnienie powierzchniowe z rowami przydrogowymi.
Rowy funkcjonować będą bądź jako odstojnikowe, bądź wody z nich odprowadzane będą do systemu zbiorczych rowów otwartych.

Zakres obejmował przebudowę następujących skrzyżowań:

Skrzyżowanie z ulicą Inowrocławską – droga wojewódzka nr 252 , – Rondo Solidarności, na którym droga nr 1 krzyżuje sie z ulicami Wieniecką i Wyszyńskiego.

Na całej długości trasy II Etapu DK1 wykonano nowe oświetlenie. W ciągu trasy zaprojektowano 3 sygnalizacje świetlne.
Pozostałe elementy wyposażenia trasy to oznakowanie znakami pionowymi i poziomymi, bariery drogowe i chodnikowe, ekrany akustyczne i wiaty przystankowe.
Ponad to przebudowie podlegały sieci i urządzenia kolidujące z projektowanym układem geometrycznym i uzbrojeniowym. Dotyczyło to wodociągów, kanalizacji ściekowej, uzbrojenia energetycznego oraz teletechnicznego.

 

 

W trakcie robót:

Po zakończeniu robót:

 

Wykonawca

Konsorcjum firm: Aprivia S.A. ,
PBG S.A.
,
HYDROBUDOWA Polska S.A.
,
HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.
,
SRB Civil Engineering Ltd
,
John Sisk&Son Ltd
,
Roadbridge reprezentowane przez Lidera Konsorcjum APRIVIA S.A.

Zamawiający

Gmina Miasto Włocławek

Data realizacji

17.10.2010r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja