Przebudowa drogi krajowej NR 1 we Włocławku – etap 1

O realizacji

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 1 – etap 1

Wartość kontraktu: 39,48 mln zł.

W dniu 26 stycznia w sali nr 4 włocławskiego ratusza wraz z Partnerami Konsorcjum: „Aprivia” SA z Wysogotowa, „Hydrobudowa Polska” SA z Wysogotowa, „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych” SA z Nowego Tomyśla podpisaliśmy umowę na realizację „Przebudowa drogi krajowej nr 1″. Wykonawcę reprezentowali: Tomasz Sikora, prezes Zarządu „Aprivia” SA, Mieczysław Gowin, wiceprezes Zarządu „Aprivia” SA oraz Leszek Mamoński, wiceprezes Zarządu Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Włocławka.

1. Informacje ogólne

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane w ramach realizacji zadania: „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)”

Zamówienie obejmuje:

– przebudowę drogi krajowej nr 1 – etap 1 : odcinek ul. Okrzei. Roboty budowlane realizowane będą: na jezdni prawej od km 9+611,65 do km 11+383,40, na jezdni lewej od km 9+656,98 do km 11+390 (z wyjątkiem robót branży sanitarnej, które należy zrealizować od wylotu do rzeki Zgłowiączki do km ok. 11+390) wraz budową/przebudową obiektów inżynierskich oraz budową /przebudową infrastruktury technicznej (kilometraż liczony od granicy miasta Włocławka – wlot z kierunku Torunia).

– wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

2. Zakres robót obejmuje:

– Roboty drogowe – budowę i przebudowę nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych (wraz z wiatami przystankowymi).

– Roboty kanalizacyjne – budowę i przebudowę kolektorów i kanałów deszczowych układanych na głębokości 8,5 m wraz z budową wylotu do rzeki Zgłowiączki
.
– Roboty elektryczne – budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem.

– Budowę kanalizacji teletechnicznej pod sieć teleinformatyczną.

– Remont przejścia podziemnego w rejonie dworca PKP/PKS.

– Wymianę stolarki okiennej w wybranych budynkach wzdłuż remontowanego odcinka drogi krajowej nr 1.

– Urządzenie zieleni.

– Gospodarka istniejącym drzewostanem i ziemią urodzajną.

– Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

– Niezbędne przebudowy infrastruktury technicznej wynikające z kolizji z projektowanym układem drogowym.

3. Zakres obejmuje przebudowę następujących skrzyżowań:

– Okrzei – Lunewil – skrzyżowanie proste, teowe, dochodzące do jezdni prawej z pełnymi relacjami i lewoskrętnym pasem wyłączenia na lewej jezdni. Ruch na skrzyżowaniu będzie sterowany sygnalizacją świetlną.

– Plac Biskupa Kozala – Okrzei z wyspą centralną (skrzyżowanie ulic Okrzei – Kapitulna – Wojska Polskiego) w kształcie owalu o śr. 21,5 m do 24 m z 1,5 m pierścieniem najazdowym. Wloty jezdni trasy głównej zaprojektowano jako cztero pasowe, a jezdni bocznych jako trzy pasowe. Ruch na skrzyżowaniu będzie sterowany sygnalizacją świetlną.

– Okrzei – Pułaskiego – skrzyżowanie teowe, wlot na lewą jezdnię, funkcjonujące jedynie w relacjach prawo-prawo. Wlot skanalizowany zaprojektowaną wyspą trójkątną z prawoskrętnym pasem włączenia na jezdni lewej.

– Okrzei – Kościuszki – skrzyżowanie teowe, wlot na lewą jezdnię.

– Okrzei – Polskiej Organizacji Wojskowej – Kaliska – skrzyżowanie 4 wlotowe przewidziane do przebudowy z pozostawieniem istniejącej sygnalizacji świetlnej – wymianie podlega jedynie sterownik.

– Okrzei – Starodębska – skrzyżowanie 4 wlotowe, proste z zabudowanym pasem rozdziału na jezdni głównej , stąd tylko relacje prawo-prawo.

– Plac 11-go Listopada z wyspą centralną (skrzyżowanie ulic Okrzei – Wronia) w kształcie owalu o śr. podłużnej 28 m i poprzecznej 18,5 m. Wlot jezdni trasy głównej prawej cztero pasowy, a jezdni lewej trzy pasowy. Wlot ul. Wroniej od strony centrum miasta dwu-pasowy, a od strony przeciwnej (z kierunku Oś. Południe) trzy pasowy. Ruch na skrzyżowaniu będzie sterowany sygnalizacją świetlną.

 

 

W trakcie robót:

 

Wykonawca

Aprivia S.A. ,
Hydrobudowa Polska S.A.
, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. ,
HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Gmina Miasta Włocławek

Data realizacji

26.01.2010

Powiązane realizacje - Lokalizacja