Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka

O realizacji

Okres gwarancyjny: 60 miesięcy od podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

Zakres prac obejmuje:

Roboty podstawowe, w tym m.in.;

• rozbiórka komory wylotowej,
• roboty ziemne związane z rozebraniem i następnie odbudową wału przeciwpowodziowego Wisły, w tym odwiezienie gruntu z wykopów na depozyt i ponowne wbudowanie,
• demontaż istniejących rurociągów tłocznych, pomp i armatury,
• wykonanie stalowej ścianki szczelnej w osi wału (przesłona przeciwfiltracyjna),
• budowa wylotu z pompowni,
• wykonanie nowych rurociągów tłocznych i montaż armatury,
• zakup i montaż nowych pomp zatapialnych,
• przystosowanie budynku do zainstalowania nowych pomp (obniżenie dna komór czerpnych metodą „jet grouting”, dostosowanie geometrii komór czerpnych do wymagań producenta pomp poprzez wykonanie betonów wtórnych),
• wymiana transformatorów na większe,
• wykonanie nowych linii kablowych zasilających n.n.,
• wymiana szaf zasilająco-sterowniczych pomp z wyniesieniem ponad poziom wielkiej wody – woda abs. max – 35,52 m npm,
• wyniesienie istniejącej szafy sterowniczej czyszczarki krat jw.,
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania i sterowania pomp,
• remont istniejącego budynku stacji pomp,
• wykonanie nowego sterowania ręcznego i automatycznego pompowni,
• wykonanie monitoringu pompowni.

2. Roboty przygotowawcze, w tym m.in.:

• zdjęcie humusu,
• roboty pomiarowe,
• budowa grodzy ziemnej, przejazdowej w korycie kanału odpływowego,
• droga tymczasowa, objazdowa i plac manewrowy.

3. Roboty towarzyszące i wykończeniowe:

• odtworzenie drogi po koronie wału,
• uzupełnienie elementów ogrodzenia terenu stacji pomp,
• wykonanie zjazdu dla kosiarki pływającej na skarpie zbiornika,
• wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie obiektu,
• humusowanie i obsiew mieszankami traw korpusu wału
przeciwpowodziowego,
• przegląd, konserwacja, naprawa i wymiana zużytych elementów czyszczarki krat,
• rozruch technologiczny.

Zdjęcia z prowadzonych robót

 

Wykonawca

Lider Konsorcjum – Grupa Powen – Wafapomp S.A.

Partner konsorcjum – HUSAR Budownictwo Inżynieryjne sp z o.o.

Zamawiający

Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku , ul. Okrzei 74 A , 87-800

Data realizacji

30.04.2015

Powiązane realizacje - Lokalizacja