Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim – Etap I i II

O realizacji

Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim – Etap I i II”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim (Etap I i II). Planowana inwestycja przeprowadzona będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim o nr działek 169/6; 171/1; 173/1; wylot ścieków oczyszczonych działka nr 247 (rzeka Sępolenka) obręb Sikorz. Powierzchnia działek, na których inwestycja będzie przeprowadzona wynosi 3,297 ha. Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków do Qśrd = 2 113 m³/d.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zamówienie zostało podzielone na dwa etapy, które obejmują:

I ETAP:

1) Modernizacja stacji odbioru i kontroli ścieków dowożonych (obiekt nr 1) oraz likwidacja dotychczasowych obiektów wykorzystywanych w tym zakresie.
2) Budowa nowej przepompowni ścieków (obiekt nr 2).
3) Modernizacja istniejącego budynku przepompowni z wykorzystaniem obiektu do retencji ścieków dowożonych (obiekt nr I).
4) Budowa oczyszczalni mechanicznej z zastosowaniem zblokowanego urządzenia złożonego z sita, piaskownika napowietrzanego oraz komory do usuwania tłuszczu, całość usytuowana w budynku (obiekt nr 3).
5) Likwidacja separatora znajdującego się w sąsiedztwie budynku socjalno-technicznego.
6) Odnowienie elewacji zewnętrznych istniejących budynków (obiekty nr A, B, C, D), wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę dachów i wymianę obróbek blacharskich i orynnowania. Budynki ogrzewane będą ocieplone.
7) Instalacje elektryczne, AKPiA w zakresie obiektów etapu I.
8) Wymiana i wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych w zakresie obiektów I etapu.
9) Zagospodarowanie terenu wraz z układem dróg wewnętrznych w zakresie etapu I.

II ETAP:

1) Budowa stacji dmuchaw (obiekt nr 4).
2) Budowa zbiornika retencyjnego (obiekt nr 5).
3) Budowa bloku rozdziału i pomiarów ścieków podczyszczonych mechanicznie kierowanych do zbiornika retencyjnego lub do oczyszczalni ścieków (obiekt 5a).
4) Budowa reaktora biologicznego, wielokomorowego złożonego z komór predenitryfikacji (obiekt nr 6), defosfatacji (obiekt nr 7), denitryfikacji (obiekt nr 8), nitryfikacji (obiekt nr 9) i odtleniania (obiekt nr 10).
5) Budowa osadników wtórnych poziomych ze zgarniaczami osadu (obiekt nr 11).
6) Budowa przepompowni osadu oraz bloku rozdziału i pomiarów osadu nadmiernego i recyrkulowanego (obiekt nr 11a).
7) Budowa przepompowni ścieków oczyszczonych, wykorzystywanych technologicznie (obiekt nr 12).
8) Budowa stacji PIX i PAX (obiekt nr 17).
9) Budowa komory stabilizacji osadu w postaci zbiornika trzykomorowego, przykrytego kopułą laminowaną (obiekt nr 18).
10) Budowa obiektu obudowania istniejącego punktu odbioru osadu odwodnionego (obiekt nr 19).
11) Instalacje elektryczne, AKPiA w zakresie obiektów etapu II.
12) Wymiana i wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych w zakresie obiektów II etapu.
13) Zagospodarowanie terenu wraz z układem dróg wewnętrznych w zakresie etapu II.

 

Wykonawca

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Data realizacji

do 30.09.2015r.

Powiązane realizacje - Lokalizacja